Breakwater, Miami Beach, Miami, Florida

Breakwater, Miami Beach, Miami, Florida